אנליסט קופות גמל בע"מ

אודות החברה

השירותים הבנקאיים התומכים ניתנים למערך קופות הגמל על ידי בנק לאומי.
מנכ"ל "אנליסט קופות גמל בע"מ" הינה אילנה פרימו, בעלת ותק של יותר מ-20 שנים בשוק ההון,
ומלווה את החברה מיום הקמתה.

בעלי המניות - אנליסט קופות גמל בע"מ הינה חברת בת בבעלות מלאה של אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ,
שהינה חברה ציבורית בשליטת מר אהוד שילוני (32.8%) ומר שמואל לב (32.8%).
לצפייה בתרשים מבנה אחזקות קבוצת אנליסט - לחץ כאן
להצטרפות דיגיטלית לקופת גמל - לחץ כאן
להצטרפות דיגיטלית לקופת לקרן השתלמות- לחץ כאן
להצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה- לחץ כאן
להצטרפות דיגיטלית קטין לקופת גמל להשקעה- לחץ כאן

_______________________________________________________________________________________

לקוחות יקרים,

למען בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי החברה.

לנוחיותכם, ניתן להשתמש בשירותים הדיגיטליים באתר החברה או במוקד שירות הלקוחות שמספרו 03-7147177
_______________________________________________________________________________________

אנליסט קופות גמל
שם המסלול
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. .
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין
אנליסט קרנות השתלמות
שם המסלול
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. .
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. 
נכסי המבלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה
שם המסלול
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט חיסכון לכל ילד
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
אנליסט מרכזית לפיצויים
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים
מסלול בו תתבצענה השקעות הקופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקופה, ללא הטיה דרך קבע לאפיק השקעות מסוים ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שמרכיב המניות בו, לא יעלה בשום נקודת זמן על 10% מסך ההשקעות.
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים
הודעה בדבר מיזוג מסלולים
 מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-11/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/19-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 12/17-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. 

סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) קופות גמל לחיסכון: 3,455,926.12
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) קופת גמל חסכון לכל ילד: 433,598.89
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקרנות השתלמות: 4,606,566.55              
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקופה מרכזית לפיצויים: 271,585.84          
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקופות גמל להשקעה: 577,445.91

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה.  לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.
(עודכן בתאריך: 21.12.20)