קופות גמל


אנליסט גמל ישראל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מדיניות ההשקעות - שנת 2020


להצטרפות דיגיטלית לקופת גמל - לחצו כאן

נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/08/2020)
תשואה מתחילת השנה -3.11%
תשואה 12 חודשים אחרונים 2.28%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 4.31%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.67%
מדד אלפא 1.80%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 811
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 923,485
תחילת פעילות 01/1994
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0811-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/08/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 5.4
Invesco QQQ trust NAS1 4.9
ממשל שקלית 421 2.9
Ishares dax 1.4
אנרג'יקס 1.4

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/08/2020)
מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 49.9% פקדונות והלוואות 2.8% השקעות אחרות 2.2% מזומנים ושווי מזומנים 4.4%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 12.9% אג"ח קונצרניות סחירות  27.8% 4.40% 4.40% 12.90% 12.90% 27.80% 27.80% 49.90% 49.90% 2.80% 2.80% 2.20% 2.20%
חשיפה אפקטיבית למניות:46.87%

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 16.92
תשואה נומינלית נטו 16.28
תשואה מצטברת (2015-2019) 43.02
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.55
שיעור דמי הניהול מהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.06
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-8/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/19-8/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/17-8/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/15-8/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/15-8/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.