צור קשר
צור קשר
 *6646
קופת גמל להשקעה חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.   
מדיניות ההשקעות- שנת 2020
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/08/2020)
תשואה מתחילת השנה 7.53%
תשואה 12 חודשים אחרונים 10.37%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 6.00%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 7842
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 8,617
תחילת פעילות 12/2016
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000007833-7842-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/08/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
Invesco QQQ trust NAS1 9.2
Vanguard S&P 500 etf 7.6
Spdr s&p 500 etf trust 7.5
T 0.625 15/05/2030 7.4
Ishares core s&p 500 etf 6.8

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-31/08/2020)
מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 37.4% מזומנים ושווי מזומנים 15.6% אג"ח קונצרניות סחירות  22.7%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 24.4% 15.58% 15.58% 24.38% 24.38% 22.68% 22.68% 37.36% 37.36%

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 7.15
תשואה נומינלית נטו 6.47
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.64
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.09
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-8/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 9/19-8/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 9/17-8/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 9/15-8/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 9/15-8/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.